Pokličite nas: 041 614-918

Evidentiranje omrežja in objektov GJI

152. člen ZureP-1 določa, da mora upravljavec najkasneje v roku 3 mesecev od nastanka spremembe na objektu GJI zagotoviti, da se spremembe posredujejo v zbirni kataster GJI.

105. člen ZGO-1 nalaga investitorju, da mora v roku 15 dni po pravnomočnosti izdanega uporabnega dovoljenja spremembe podatkov posredovati v kataster GJI.

Kataster gospodarske javne infrastrukture je bil uveden z namenom prikaza zasedenosti prostora z objekti GJI, kar omogoča bolj smotrno urejanje prostora, varnejše izvajanje posegov v prostor in gospodarnejše upravljanje z GJI.

Z drugimi zbirkami prostorskih podatkov se zbirni podatki GJI povezujejo predvsem preko geolokacije. Na ta način imamo možnost, da za vsako zemljiško parcelo, pridobimo informacijo o tem, kateri objekti GJI se na parceli nahajajo.

Evidentirajo se:

  • prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča),
  • energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov),
  • komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),
  • vodna infrastruktura,
  • infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja,
  • drugi objekti v javni rabi (komunikacijsko omrežje).

Potrebne podatke o objektih GJI se pridobi iz geodetske izmere, geodetske izmere po zasutju, analognih geodetskih načrtov (merila 1:500, 1:1000, 1:2880, 1:5000, 1:10000 ali manj), PGD in PZI projektov, fotogrametričnega zajema s pomočjo stereoparov (CAS, PAS), DOF 5, GPS, kartografske podlage merila 1:25000 ali manj, …

GeoVin
Trg Mladosti 6
3320 Velenje
T: 041 614-918
F: 059 972 763
www.geoVin.si
Email: info@geoVin.si

Pravno obvestilo: